BKS Schagen > Bouwkosten Management >

Bouwkosten Management

Uw bouwkosten in goede handen

Onze dienst bouwkostenmanagement heeft als doel de kostenontwikkeling van uw project gedurende de loop van het bouwproces zodanig te begeleiden en te sturen, dat een project gerealiseerd wordt binnen een budget dat vooraf is vastgesteld op basis van onderbouwde begrotingen en kostenramingen

De ontwikkeling van de kosten wordt gedurende het bouwproces nauwlettend in de bijgehouden en indien nodig bijgestuurd. De kostenramingen worden per fase getoetst op basis van de gegevens uit de betreffende projectfase. Tijdens elke fase van het bouwproces is kostenbeheersing van groot belang.

 

Beïnvloedbaarheid project

De belangrijkste beslissingen worden doorgaans in het begin van een project genomen. Op dat moment is de beïnvloedbaarheid van de kosten het grootst. De beschikbare informatie is in het begin van een project echter gering.

Impact/Kosten-curve

Figuur 1: Impact/Kosten-curve

Duidelijkheid in vroege projectfase

Ook als er weinig gegevens bekend zijn, is BKS Schagen in staat de kosten op een accurate wijze in kaart te brengen. Wij gebruiken daarvoor de ramingsmetode Probabilistisch Ramen. Met probabilistische ramingen kan er met een bepaalde zekerheid de verwachte kosten van een project in kaart gebracht worden.

Probabilistisch Ramen

Figuur 2: Voorbeeld van een resultaat van een
Probabilistische Raming.

Naast één getal, de gebruikelijke uitkomst van een raming, geeft een Pobabilistische Raming ook een bandbreedte aan waarbinnen de te verwachten projectkosten zullen vallen. Zo verschaft een Probabilistische Raming veel meer duidelijkheid. Veel betrouwbaarder dan een hard getal in een fase waarin nog veel zaken besloten moeten worden, en er dus nog onzekerheden in het ontwerp zitten.

Mail vrijblijvend voor meer informatie